A jelen Rendelési és felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a Sétáljvelem.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://setaljvelem.hu/ oldal előfizetési és megrendelési rendszerének használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

HATÁLY

Jelen Szabályzat hatálya alá tartozik valamennyi, a Szolgáltató által üzemeltetett honlap. A Szolgáltató által üzemeltetett honlap használatának feltétele, hogy Ön (a továbbiakban: Felhasználó) előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Nyilatkozat teljes tartalmát. A honlapra történő belépéssel a Felhasználó elismeri, hogy a Szabályzatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználó a honlapot a Szabályzatban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. A Szolgáltató azonban a honlapról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti. Jelen Szabályzat a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig maradnak hatályban.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Sétáljvelem.hu Humán Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1039 Budapest, Szilke utca 2. III. emelet 9.
Adószám: 25837416–1–41
Statisztikai számjel: 25837416–5811–113–01
Cégjegyzékszám: 01–09–291843
Számlavezető: OTP Bank
Bankszámlaszám: 11701004 21404416
A Szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: setaljvelem@setaljvelem.hu
Telefonszáma: +36 30 658 5422
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-132736/2017
A szerződés nyelve: magyar
Céget bejegyző bíróság neve: Fővárosi Bíróság

A tárhelyszolgáltató neve: HABANA Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
A tárhelyszolgáltató  címe: 1116 Budapest, Sáfrány utca 54. 1. em. 11.
Cégjegyzékszáma: 01 09 931421
Adószám: 14432880-2-43

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

A Szolgáltató jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket – a vonatkozó jogszabályok keretein belül – bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A honlapot mint szerzői jogi művet szerzői jogi védelem védi.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

Haas György: Sétamese című könyve
Kedvezményes sétautalvány

A megjelenített termékek csak online megvásárolhatók. A szolgáltató az alanyi adómentesség körébe tartozik, így termékeit áfa nem terheli. A könyv ára nem tartalmazza az expediálási és szállítási költségeket, ezeket a megrendelés folyamata során külön feltüntetjük. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Felhasználó regisztráció nélkül szabadon böngészhet a webáruház kínálatában, megismerheti a termékekről közzétett tartalmakat azok formájára tekintet nélkül, valamint használhatja a megvásárolni kívánt termékek kiválasztásához segítséget nyújtó szoftvert. A Felhasználó regisztráció nélkül a honlapon alkalmazott szoftver használatával szabadon összeállíthatja a megvásárolni kívánt termékek listáját (virtuális termékkosár), meghatározhatja, hogy melyik termékből milyen mennyiséget kíván megvásárolni. A Felhasználó ezen tevékenysége a Felhasználót még semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Felhasználó e tevékenységével a vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a webáruházat és a honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. A honlapon működő termékkosárba tett termékeket a Felhasználó nem köteles megvásárolni, a termékek listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása nem minősül szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.

A Felhasználó a honlapon elhelyezett „Rendelés” gombra kattintva jelezheti, hogy a Sétamesék című könyvet és/vagy a kedvezményes sétautalványt meg kívánja vásárolni. Ez a művelet önmagában nem minősül ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak, fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. A Felhasználó a „Törlés” gombra kattintva visszavonhatja megrendelési szándékát. A Felhasználó a tényleges megrendelést akkor teheti meg, ha a kért adatokkal megfelelően kitölti a honlapon megjelenő adatlapot. A Felhasználó e körben kizárólag a megrendeléshez, a szerződés megkötéséhez, a Felhasználó azonosításához, a teljesítéshez és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat köteles megadni a Szolgáltató részére.

A Felhasználó a megrendeléskor köteles annak az elektronikus postafióknak a címét is megadni, amelyre a Szolgáltató a későbbiekben a szerződés megkötésével, módosításával és teljesítésével kapcsolatos, Felhasználónak címzett jognyilatkozatait megküldi.

A Felhasználó a megrendelési adatlap megfelelő kitöltésével és a honlapon megjelenített „Elküldöm a megrendelést” gombra kattintással adhatja le megrendelését. A megrendelés megtétele a Felek között a megrendelt termékek megvásárlására irányuló szerződést önmagában még nem hozza létre, azonban az a Felhasználó által tett szerződési ajánlatnak minősül, amely ajánlathoz a Felhasználó mindaddig kötve van (ajánlati kötöttség), ameddig a jelen Szabályzat szerint a Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról és visszaigazolásáról nyilatkozni köteles.

A Felhasználó a megrendeléskor köteles a honlapon, a felajánlott lehetőségek körében kiválasztani és meghatározni a fizetés, a szállítás és/vagy átvétel, valamint a számla kiállításának feltételeit. A Felhasználó a megrendelt könyvek és utalványok számát és a megrendelés egyes feltételeit mindaddig szabadon módosíthatja, amíg a megrendelést el nem küldi. A Felhasználó a megrendelésének elküldésével kijelenti, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit megismerte, megértette, az abban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

Amíg a Szolgáltató a megrendelést nem igazolja vissza, addig a Felek közötti szerződés nem jön létre. A Szolgáltató a visszaigazolásban köteles nyilatkozni arról, hogy a megrendelést elfogadja-e. A megrendelésben meghatározott termékek megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre a Felek között, ha a Szolgáltató a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás a Felhasználóhoz megérkezik.

A Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A Felek a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar polgári és kereskedelmi jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit tekintik alkalmazandónak.

A LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS LÉNYEGES TARTALMA; SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés tartalmát a Felhasználó által a megrendelése során megadott és a Szolgáltató által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik. Ennek alapján a Szolgáltató köteles a Felhasználó, mint megrendelő által kiválasztott termékeket a Felhasználó választása alapján az általa megadott címre hiánytalanul és hibátlan minőségben leszállítani, a Felhasználó pedig köteles a termékek vételárának, valamint – a szállítással történő teljesítés esetén, amennyiben a szállítás díjköteles – a szállítás díjának megfizetésére.

A Szolgáltató helyettesítő termékkel nem teljesíthet.

A Szolgáltató online megrendelési rendszerének felhasználása során Felek között létrejött szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével módosítható, amelynek során a szerződés vagy a szerződési ajánlat módosítására irányuló joghatályos nyilatkozatot a Felhasználó a Szolgáltató honlapján megadott, a Szolgáltató pedig kizárólag a Felhasználó által a megrendelés során megadott elektronikus postafiókra küldött e-mail útján tehet.

A telefonon, telefaxon, levélben vagy bármilyen más módon tett jognyilatkozat kizárólag tájékoztató jellegű és legfeljebb a Felek közötti együttműködést segítheti elő, azonban a szerződési feltételeket semmilyen módon és mértékben nem módosíthatja.

Amennyiben a Felhasználó az online megrendelési rendszerben történő megrendelés során a szállítással történő teljesítést választotta, a Szolgáltató köteles a visszaigazolt megrendelésben szereplő termékeket a megrendelésben meghatározott helyre leszállítani a visszaigazolásban megadott szállítási határidőn belül. Olyan esetekben, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött (pl. raktárházak, irodaházak), a Szolgáltató a kiszállítást ellenkező megállapodás hiányában a főbejáratig vállalja.

A termékekre vonatkozóan a Szolgáltató honlapján megjelenített árak az aktuális, érvényben lévő és bruttó árak, amelyek a hatályos törvény szerinti mértékű általános forgalmi adót tartalmazzák.

A Szolgáltató fenntartja a weboldalon közzétett árak módosításának jogát azzal, hogy a változás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve, ha adatbeviteli hiba miatt a weboldalon megadott vételár az eladási árlistában foglaltaktól eltér. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

A várható kézbesítési napon a Felhasználónak lehetővé kell tennie a megrendelt termék átadását. A teljesítés időpontja a termék Felhasználó által történő átvételének időpontja. A könyv fogyasztói áraként megjelölt ár a szállítás költségeit nem tartalmazza. A számlát minden esetben a Szolgáltató állítja ki a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő formában és tartalommal. A Szolgáltató a vétel tárgyát képező termék tekintetében tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Felhasználó a termék teljes vételárát ki nem egyenlíti.

ELÁLLÁSI JOG ÉS KIVÉTELEK

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó, mint fogyasztó indoklás nélkül elállhat a termék értékesítésére vonatkozó szerződéstől. Elállási jogát a terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: 2072 ENTER Bt. (székhely: 2072 Zsámbék, Bicskei u 70., cégjegyzékszám: 13-06-055828, adószám: 22231873-2-13, e-mail: info@cleverweb.hu, telefon: +36 20 2894779).

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó az általa felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot kell alkalmazni, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Felhasználó elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.

REKLAMÁCIÓ, HIBÁS TELJESÍTÉS

A Felhasználó megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállott), a Felhasználót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, amelyet a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán (+36 20 2894779) keresztül, vagy e-mailben (info@cleverweb.hu), vagy a Szolgáltató levelezési címére (2072 Zsámbék, Bicskei u 70.) küldött levél útján közölhet.

Panasz

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltató a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A szavatossági igény bejelentése azonban nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti panasznak. Ha a vállalkozás a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségéről –  annak bejelentésekor – nem tud nyilatkozni, akkor 5 munkanapon belül, igazolhatóan köteles értesíteni a Felhasználót. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a hibás termék cseréjét 15 napon belül elvégezze.

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. A szerződés megkötése bizonyított, ha a Felhasználó felmutatja a számlát vagy nyugtát.

Jótállás

A Szolgáltató szerződéses jótállást nem vállal, jogszabály szerint kötelező jótállással nem tartozik termékei után.

VIS MAIOR

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (Vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, külön törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara etikai kódexét. Ezen dokumentum elektronikusan hozzáférhető a www.mkik.hu weboldalon.

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám célú levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a hírlevélre feliratkozáskor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, illetve egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetve helytállóak. A Felhasználó önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetve egyéb reklám célú levelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Fogyasztói panaszügyintézés 2017. december 10. után a Szolgáltató megbízásából eljáró 2072 Enter Bt. felé írásban, illetve telefonon történik, a info@cleverweb.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 20 2894779-es telefonszámon.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vita) gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Felek békéltető testület eljárását kezdeményezhetik. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; székhely: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu.

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

A honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg. A honlap használata a honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. A regisztráció, valamint a szolgáltatások megrendelése során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a regisztrációval, illetve a megrendeléssel egyidejűleg adják meg. A honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató.

A Szolgáltató a Szabályzatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név– és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.

A honlap látogatása során rögzített személyes adatok Szolgáltató általi kezelésének célja a honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetése, és a szolgáltatások, megrendelések teljesítése. A Felhasználó számítógépének egyes adatai a honlap-látogatottsági adatok számontartása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek, azokat azonban a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulását, mely bármikor visszavonható. A személyes adatok felhasználása minden esetben az érintettnek a szolgáltatás megrendelésekor tett írásbeli nyilatkozatán alapul. A Szolgáltató a Felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatait (pl. e-mail címét) kizárólag belső felhasználás és kapcsolattartás célból veszi igénybe. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Szolgáltató biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy azok arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót arról, hogy a megrendelt termékek szállítását, és az ezzel kapcsolatos ügyfélkezelést a Szolgáltató által megbízott cég végzi, amely e megbízás keretén belül jogosult a feladatainak ellátásához szükséges jogosult adatok megismerésére és a jelen adatvédelmi rendelkezések keretei közötti kezelésére. A szállítással és ügyfélkezeléssel megbízott cég adatai a következők:

Cég neve: 2072 Enter Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A cég székhelye: 2072 Zsámbék, Bicskei u. 70.
Cégjegyzékszám: 13-06-055828
Adószám: 22231873-2-13
Bejegyezte: Budapest Környéki Bíróság Cégbírósága
Cégbejegyzés kelte: 2005/11/28
Postacím: 2072 ENTER Bt. 2072 Zsámbék, Bicskei u. 70.
Ügyfélszolgálati iroda: 1113 Bartók Béla út 152. Budapest Griff Irodaház 910-es iroda
Ügyfélfogadás: H-P, 8.00-16.00
Telefon: +36 20 289 4779
Számlavezető: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámla:10918001-00000062-50620005
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-86413

Tárhely szolgáltató:
Cég neve: MediaCenter Hungary Kft.
A cég székhelye: 6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6
E-mail cím: mediacenter@mediacenter.hu
Postacím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6
Telefon: +36 76 506 618

Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy fenti megbízás hatályának kezdete a Haas György: Sétamesék című könyv megjelenése.

A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval. A szolgáltató az adatokat – az azonosításon kívül – legfeljebb anonimizált formában használja fel statisztikai célokra. Az adatokat a Szolgáltató addig tárolja, amíg az egyes szolgáltatásokhoz a Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg a szolgáltatást igénybe veszi.

A Felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Szabályzatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését.

A honlapon előfordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Szabályzatban csak a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra vonatkozik. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

A megrendeléssel összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és a Szolgáltató által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

A Felhasználó megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Szolgáltató számára. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát önként eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató – az adott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabály vagy végrehajtandó bírósági ill. hatósági határozat által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítja. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról, marketing tevékenység, felhasználók tájékoztatása, megrendelések intézése, szolgáltatások teljesítése.

A Szolgáltató – a Felhasználó személyére, adataira, a Szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Szolgáltató műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. A Szolgáltató ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

Budapest, 2017. november 13.